Ekwu We akwu mi tule
standapart2
Track Number 8
from Joe Ifah's